Slide toggle

Welcome to Zass

Zass is a powerfull WordPress / Woocommerce theme with a modern, pixel perfect design suitable for handmade artisans, craft businesses and portfolio websites.

This is a custom, collapsible widget area. Use it like any other sidebar and easily place any number of widgets here.

Have a Question?

Monday - Friday: 09:00 - 18:30 409 Mladost District, Sofia Bulgaria +359 2 123 456 +359 2 654 321 shop@zass.con

Aviso Legal

1. Datos informativos

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de www.covadaxabreira.es é VALAR INVERSIONES SLU (en diante “a empresa”), con domicilio para estes efectos en Rúa Pasteur, 16-18 – Polígono A Grela 15008 A Coruña, con número de C.I.F.: B15891179; inscrito no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 3.346 do arquivo, Sección Xeral, ao folio 140, folla nº C-44.861, inscrición 1ª. Correo electrónico de contacto: lugardeencontros@covadaxabreira.es

2. Usuario

O acceso e/ou uso deste portal da empresa atribúelle a condición de usuario, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. Uso do portal

Covadaxabreira.es proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes á empresa ou ás súas licenciantes aos que o usuario poida ter acceso. O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o usuario será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao usuario pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma.

4. Propiedade intelectual e industrial

A empresa por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade da empresa ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da empresa. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da empresa. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas da empresa

5. Exclusión de garantías e responsabilidade

A empresa non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

6. Modificacións

A empresa resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

7. Ligazóns

No caso de que en www.covadaxabreira.es dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, a empresa non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso a empresa asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

8. Dereito de exclusión

A empresa resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

9. Xeneralidades

A empresa perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

10. Modificación das presentes condicione e duración

A empresa poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

11. Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre a empresa e o usuario rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade da Coruña.

0
  0
  Carrito
  O teu carrito está vacio
  Máis información sobre os nosos viños
  Si está interesado nos nosos viños, por favor reencha o seguinte formulario.
  Política de privacidade
  Enviar mensaxe